Disclaimer Accounton 2021-05-03T13:44:00+00:00

ALGEMEEN

De Personenbelastingcheck wordt uitgevoerd door Kantoor Dewulf.
Volgende voorwaarden kunnen ten allen tijde door Kantoor Dewulf aangepast en
gewijzigd worden.
Bij ingebruikname van deze tool gaat u akkoord met de onderstaande bepalingen en
voorwaarden:

TOEGANG TOT DE TOOL

Kantoor Dewulf biedt u (hierna: Klant) toegang tot deze tool met het oogmerk de
dienstverlening met betrekking tot de aangifte van de personenbelasting efficiënter en
toegankelijker te maken. Deze tool kan enkel gebruikt worden door klanten van
Kantoor Dewulf. Door gebruik te maken van de tool, wordt u geacht deel uit te maken van
het klantenbestand en zijn alle gebruikelijke voorwaarden van toepassing.
Door gebruik te maken van het systeem verklaart de Klant de volgende zaken:

 • De Klant verklaart dat de hij/zij alle gegevens naar waarheid heeft ingevuld.
 • De Klant verklaart dat hij/zij alle gegevens waar hij/zij kennis over heeft meegedeeld heeft,
  inachtgenomen artikel 307, § 1, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
  1992 (WIB 92) waar iedere belastingplichtige de nummers van de rekeningen waarvan hij of
  zij vanaf 1 januari 2011-zelfs tijdelijk-houder of medehouder is (geweest) bij een bank-,
  wissel-, krediet- of spaarinstelling gevestigd in het buitenland, meedelen aan het centraal
  aanspreekpunt (CAP) waarvan het beheer aan de Nationale Bank van België toevertrouwd
  werd.
 • De Klant verklaart dat hij/zij de gegevens zelf en enkel met betrekking tot zijn persoon,
  echtgeno(o)t(e)/wettelijke samenwonende partner en/of andere gezinsleden meegedeeld
  heeft.
 • De Klant verklaart tevens dat elke wijziging in dit document, zowel voor mijzelf als mijn
  echtgeno(o)t(e)/wettelijke samenwonende partner en/of andere gezinsleden, meegedeeld
  zal worden voor het einde van het kalenderjaar.
 • De Klant verklaart dat alle vereiste en ondersteunde documenten worden doorgegeven aan
  de accountant, waaronder onder meer:

  • Inkomstenfiches 281.10/281.11/281.12/281.14/281.20/281.50
  • Jaaropgaaf buitenlandse inkomsten
  • Kopie identiteitskaart
  • Overzicht van roerende inkomsten (Binnen- en Buitenlandse) o.a.:
  • Inkomsten uit aandelen (dividenden,…)
  • Intresten van bankrekeningen
  • Auteursrechten en andere intellectuele eigendommen
  • Bankattest(en) woonkrediet(en)
  • Voor nieuwe leningen ook het éénmalig basisattest
  • Voor leningen die in het verleden geherfinancierd werden, de datum van de oorspronkelijke lening
  • Bankattest(en) van beroepsleningen (bij éénmanszaak – hoofd – en of bijberoep)
  • Attest(en) kredieten voorafbetalingen belasting
  • Attest(en) pensioensparen

AANSPRAKELIJKHEID

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie
kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.
Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk
te laten zijn. Kantoor Dewulf aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor
schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van
de aangeboden informatie in de Personenbelastingcheck.
Kantoor Dewulf levert diensten op basis van de door de gebruiker achtergelaten
gegevens. Als dienstverlener maken wij dus enkel en alleen gebruik van de gegevens die u
via de personenbelastingcheck achterlaat. Kantoor Dewulf gaat enkel voort op de
gegevens die u als gebruiker aanlevert en kan op geen enkele manier verantwoordelijk
geacht worden voor schade op welke manier dan ook die ontstaat door het aanleveren van
onjuiste of onvolledige informatie.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Daar de inhoud en vormgeving is ontwikkeld door Accounton.io, kan de inhoud, waaronder
begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal,
afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken
beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten welke aan ons, onze licentiegevers
en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de
aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke
toestemming van ons en onze licentiegever mag u de inhoud niet voor andere doeleinden
aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of
openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor
commerciële doeleinden.
De virtuele assistent kan hyperlinks, foto’s, video’s, of andere verwijzingen naar (niet-)
commerciële inhoud bevatten. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van
informatie van derden.